Category Archives: Vòng Cuộc Sống

[:vi]chia sẻ những tâm đắc về cuộc sống[:]

[Sưu Tầm Anh Ngữ] – Phúc Lợi

Dưới đây là các câu hội thoại anh ngữ dùng trong tình huống Phúc Lợi. Các bạn theo dõi nhé! What perks does this job give you? Công việc này cho bạn những phúc lợi phụ gì? A perk is something you receive outside your salary for doing a job. Phúc lợi phụ là những […]

[Sưu Tầm Anh Ngữ] – Làm Việc Nhóm

Dưới đây là các câu thường sử dụng trong tình huống Làm Việc Nhóm. Mời các bạn tham khảo Team spirit is the most important factor to win victory. Tinh thần đồng đội là yếu tố quan trọng nhất để chiến thắng. The members of a team should work towards a common objective. Các thành […]