Sử Dụng Giới Từ Chỉ Thời Gian Phổ Biến

at/on/in: At, on và in là những giới từ chỉ thời gian cơ bản nhất

Hướng Dẫn Sử Dụng Giới Từ Chỉ Thời Gian Phổ Biến

 Giới Từ Chỉ Thời Gian At

* “at” được dùng cho những thời điểm nhất định, ví dụ:
– I start work at 9 o’clock (Tôi bắt đầu làm việc từ 9h))

– The banks closes at 4 o’clock (Các ngân hàng đóng cửa vào 4h)

 Giới Từ Chỉ Thời Gian On

* “On” được sử dụng chỉ ngày nhất định, ví dụ:
– I don’t work on Mondays (Tôi không làm việc vào thứ 2)
– See you on New Year’s day (Gặp anh vào ngày đầu năm mới nhé)

 Giới Từ Chỉ Thời Gian In

* “In” được sử dụng cho mùa, tháng, năm:
– I started working here in 2004 (Tôi bắt đầu làm việc tại đây vào năm 2004)
– I am getting married in June (Tôi sẽ kết hôn vào tháng 6)
– I went on holiday in the winter (Tôi đã đi du lịch vào mùa đông)

Lưu ý sử dụng giới từ chỉ thời gian

* Bên cạnh đó, “at” còn được sử dụng trong những trường hợp sau:
– at the weekend: vào cuối tuần
– at night: vào ban đêm
– at Christmas: vào lễ Giáng Snh
– at the moment: vào thời điểm hiện tại

* Hãy chú ý sự khác nhau giữa “on” và “in” trong những câu sau:
– I’ll see you on Friday evening (Tôi sẽ gặp cậu vào tối thứ Sáu nhé) – đây là một buổi tối cụ thể
– I often use the internet in the evening (Tôi thường sử dụng Internet vào buổi tối) – đây là một khoảng thời gian chung chung

* Chúng ta không sử dụng “at/on/in” trước các cụm từ như “this week/last year/next month/every day”

* Các trường hợp sử dụng “in” khác
– Chúng ta dùng in để nói đến một sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai:
+ Hurry up! The TV show starts in ten minutes (Nhanh lên nào! Chương trình TV 10 phút nữa là bắt đầu rồi)

– Chúng ta sử dụng “in” để chỉ lượng thời gian để hoàn thành một việc gì đó:
+ I did the exam in one hour (Tôi đã làm bài kiểm tra trong một tiếng)

* “In time”: được sử dụng để chỉ bạn tới một sự kiện nào đó đúng giờ và không bị nhỡ khai mạc sự kiện.

– The taxi driver drove quickly to the festival, so we arrived in time to see the first band (Xe taxi đã chạy rất nhanh tới lễ hội, nên chúng tôi đã tới đúng giờ để xem nhóm đầu tiên biểu diễn)

* “On time”: được sử dụng để chỉ một sự kiện xảy ra theo đúng thời gian dự kiến
– There were no delays, so the plane left on time (Không bị hoãn nên máy bay cất cánh đúng giờ).

Trên là các Giới Từ Chỉ Thời Gian thường gặp. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn.

theo aroma