Vui vui truyện cười song ngữ Anh Việt Ai vâng lời nhất?[:en]Funny story WHO IS THE MOST OBEDIENT?

WHO IS THE MOST OBEDIENT?
The father of five children had won a toy at a raffle. He called his kids together to ask which one should have the present. “Who is the most obedient?” he asked. “Who never talks back to mother? Who does everything she says?” Five small voices answered in unison. “Okay, dad, you get the toy.”
AI VÂNG LỜI NHẤT?
Người cha của năm đứa trẻ giành được một món đồ chơi trong một cuộc sổ số. Ông ta gọi những đứa trẻ lại để hỏi đứa nào nên nhận món quà. “Ai là người vâng lời nhất?” ông ta hỏi. “Ai không bao giờ trả treo với mẹ ? Ai làm mọi thứ mẹ nói?”Năm giọng nói non nớt cất lên đồng thanh:” Đúng rồi, ba, ba nhận đồ chơi đi.”

[:en]

WHO IS THE MOST OBEDIENT?
The father of five children had won a toy at a raffle. He called his kids together to ask which one should have the present. “Who is the most obedient?” he asked. “Who never talks back to mother? Who does everything she says?” Five small voices answered in unison. “Okay, dad, you get the toy.”