Vui vui truyện cười song ngữ Anh Việt:Marry whom-Lấy ai?[:en]Funny Story Marry whom?

MA, GUESS WHO I’M GOING TO MARRY
A young man excitedly tells his mother he’s fallen in love and is going to get married. He says, “Just for fun, Ma, I’m going to bring over three women and you try and guess which one I’m going to marry.” The mother agrees. The next day he brings three beautiful women into the house and sits them down on the couch and they chat for a while. He then says, “Ok, Ma. Guess which one I’m going to marry.” She immediately replies, “the red-head in the middle.”
He was surprised that his mother was able to guess the correct woman, “How do you know?!” The mother replies, “I don’t like her!”
MÁ, ĐOÁN XEM CON SẼ CƯỚI AI
Một thanh niên háo hức nói với má anh ta anh ta đã yêu và sẽ cưới vợ. Anh ta nói:”Để làm vui, má, con sẽ đem về nhà 3 người đàn bà và má hãy cố đoán con sẽ cưới ai.” Người má đồng ý. Ngày hôm sau anh ta đem về ba phụ nữ đẹp vô nhà và mời họ ngồi vào trường kỷ và họ tán gẫu một lúc.Sau đó anh ta nói:”Được rồi, má. Đoán thử con sẽ cưới ai.” Bà ta trả lời ngay lập tức:”Cô tóc hoe đỏ ở giữa.”

Anh ta ngạc nhiên rằng má anh ta có thể đoán đúng người phụ nữ:”Làm sao má biết?!” Bà má đáp:”Má không thích cô ta!”

[:en]

MA, GUESS WHO I’M GOING TO MARRY
A young man excitedly tells his mother he’s fallen in love and is going to get married. He says, “Just for fun, Ma, I’m going to bring over three women and you try and guess which one I’m going to marry.” The mother agrees. The next day he brings three beautiful women into the house and sits them down on the couch and they chat for a while. He then says, “Ok, Ma. Guess which one I’m going to marry.” She immediately replies, “the red-head in the middle.”
He was surprised that his mother was able to guess the correct woman, “How do you know?!” The mother replies, “I don’t like her!”