Vui vui truyện cười song ngữ Anh Việt THE LAWYERS AND THE BANK ROBBERY[:en]Funny Story THE LAWYERS AND THE BANK ROBBERY

THE LAWYERS AND THE BANK ROBBERY
Two lawyers are in a bank when armed robbers break in. One robber rushes the teller windows, one guards the door and the third bank robber stands in the middle of the bank and yells, “Right! Everyone up against the wall and empty your pockets. We want valuables, watches and wallets.”
The first lawyer jams something into his buddy lawyer’s hand.
“What’s this?” asks his friend without looking down.
“It’s that $100 I owe you” answers the other lawyer.
HAI LUẬT SƯ VÀ VỤ CƯỚP NHÀ BĂNG
Hai luật sư đang ở nhà băng thì bọn cướp có vũ trang đột nhập vào. Một tên lao tới cửa sổ thu ngân, một tên gác cửa và tên thứ ba đứng giữa ngân hàng và la lớn:”Nghe đây! Mọi người úp mặt vào tường và móc hết túi ra. Bọn tao cần đồ trang sức, đồng hồ và ví.”
Viên luật sư đầu tiên nhét một thứ gì đó vào tay bạn.

“Cái gì đây?” ông bạn hỏi mà không nhìn xuống.
“Đó là 100 đô la mình nợ bạn” người kia trả lời

[:en]

THE LAWYERS AND THE BANK ROBBERY
Two lawyers are in a bank when armed robbers break in. One robber rushes the teller windows, one guards the door and the third bank robber stands in the middle of the bank and yells, “Right! Everyone up against the wall and empty your pockets. We want valuables, watches and wallets.”
The first lawyer jams something into his buddy lawyer’s hand.
“What’s this?” asks his friend without looking down.
“It’s that $100 I owe you” answers the other lawyer.