[Sưu Tầm Anh Ngữ] – Chi Tiêu Ngân Sách

Dưới đây là các câu hội thoại anh ngữ dùng trong tình huống Chi Tiêu Ngân Sách. Các bạn theo dõi nhé!

Chi Tiêu Ngân Sach

How is our budget for the Adam’s project?

Còn về ngân sách của chúng ta cho đề án của Adam thì sao?

Last year we went over by 30% on supplies alone.

Năm ngoái chỉ tiền chi tiêu cho tiếp liệu cũng đã vượt quá 30%.

They’ve give you adequate funds this year.

Họ đã cho anh số quỹ đủ dùng năm nay.

We may need more money.

Có thể chúng ta sẽ cần nhiều tiền hơn.

We’re still drafting the final budget, but it seems like we’ll have quite a pretty cash.

Chúng tôi đang phác thảo ngân sách cuối cùng nhưng có vẻ chúng ta sẽ có 1 khoản kha khá.

Other plan the supplies budget, we still have overhead costs.

Ngoài ngân sách được cung cấp, chúng ta vẫn có tổng phí.

Where did the extra money come from to cover supplies?

Chúng ta sẽ lấy tiền thêm ở đâu ra cho nguồn hàng cung cấp?

I want to know exactly where the money is going.

Tôi muốn biết chính xác số tiền đã đi đâu.

Most of these materials are still leftover from last year, so we anticipate re-using them.

Hầu hết các nguyên liệu là hàng còn lại từ năm ngoái nên chúng ta ưu tiên sử dụng chúng trước.

Don’t worry about going over budget for supplies, our funds are more than enough.

Đừng lo lắng về việc tiêu quá ngân sách cho nguồn hàng, quỹ của chúng ta chắc sẽ dư.

theo khtn-hcm