[Sưu Tầm Anh Ngữ] – Đại Hội Cổ Đông

Dưới đây là các câu hội thoại anh ngữ dùng trong tình huống Đại Hội Cổ Đông. Các bạn theo dõi nhé!

Đại Hội Cổ Đông

She is the CEO now.

Hiện tại cô ấy là giám đốc điều hành.

It’s not like I’m the CEO or anything.

Không có vẻ gì tôi là giám đốc điều hành hay 1 người nào quan trọng.

The CEO makes the most money in the company.

Giám đốc điều hành là người kiếm được nhiều tiền nhất trong công ty.

How often are stockholders meetings held?

Bao lâu thì họp đại hội cổ đông 1 lần?

Financial statements are held biannually.

Báo cáo tài vụ nửa năm làm 1 lần.

The stockholders are our investors.

Các cổ đông là các nhà đầu tư của chúng ta.

It’s the stockholders who have the final say.

Các cổ đông là những người có tiếng nói cuối cùng.

The board is made up of experts in the industry.

Hội đồng bao gồm các chuyên gia trong ngành.

How many people are on the board of director?

Ban giám đốc có bao nhiêu người?

They provide long term planning and vision.

Họ cung cấp ý tưởng và kế hoạch dài hạn.

theo khtn-hcm