[Sưu Tầm Anh Ngữ] – Kiểm Tra Hộp Thư

Dưới đây là các câu hội thoại anh ngữ dùng trong tình huống Kiểm Tra Hộp Thư. Các bạn theo dõi nhé!Kiểm Tra Hộp Thư

Didn’t you hear about that?

Anh chưa nghe việc đó sao?

Didn’t you get the memo?

Anh chưa lấy thư báo sao?

They go directly to my in-box.

Chúng được gửi thẳng vào hộp thư của tôi.

I check my in-box every day, and I haven’t seen anything.

Tôi kiểm tra hộp thư mỗi ngày và vẫn chưa thấy gì cả.

It should be gone around to everyone.

Lẽ ra tôi nên phát cho tất cả mọi người.

They also posted a copy of the memo in the break room.

Họ cũng dán 1 bản sao thư báo trong phòng nghỉ.

Does this apply to the intra-office communication only?

Đây chỉ là thông tin nội bộ phải không?

Don’t you ever look at the messages posted on the bulletin board?

Anh không bao giờ xem tin dán ở bảng thông báo sao?

Effective immediately, all office communications are restricted to email correspondence and official memos.

Có hiệu lực tức thì, mọi thông tin trong cơ quan giới hạn thông qua thư điện tử và thư báo.

This intra – office memorandum should go out of all employees by this afternoon.

Thư báo nội bộ nên được gửi đến tất cả các nhân viên trước chiều nay.

theo khtn-hcm