[Sưu Tầm Anh Ngữ] – Thăm Bệnh

Dưới đây là các câu hội thoại anh ngữ dùng trong tình huống Thăm Bệnh. Các bạn theo dõi nhé!Thăm Bệnh

You’d better look before you leap.

Tốt nhất anh phải suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động.

You know what I’m talking about.

Anh biết tôi đang nói gì mà.

He has been sick for three weeks.

Anh ấy đã bệnh 3 tuần rồi.

I count you as one of my friends.

Tôi xem anh như 1 người bạn.

I go to school by bike every day.

Tôi đến trường bằng xe đạp mỗi ngày.

I have a large collection of CDs.

Tôi có 1 bộ sưu tập lớn các đĩa CD.

I won’t be able to see him today.

Hôm nay anh sẽ không được gặp anh ấy đâu.

I’ll call a taxi in case of need.

Tôi sẽ gọi 1 chiếc taxi phòng khi cần thiết.

Is there any sugar in the bottle?

Còn chút đường nào trong chai không?

It’s a secret between you and me.

Đó là bí mật giữa anh và tôi.

theo khtn-hcm